guohui 石家庄藁城区法院

司法公开互动外网平台v1.0

✔ 双向互动接收浏览者的打分和评价;  ✔ 三大平台融为一体,统一管理;  ✔ 自动化同步与上传;  ✔ 内外网自动传输,不联网传输。 
1月2月 3月 4月 5月6月 7月8月9月10月11月12月 合计
第一审判庭240000000000024
第二审判庭3000000000003
第三审判庭2000000000002
第四审判庭9000000000009
第五审判庭6000000000006
第六审判庭128000000000020
张家庄人民法庭0000001000001
廉州人民法庭000681210000027
南营人民法庭0000001000001
岗上人民法庭5000000000005
交通法庭000000135000018
张家庄第二法庭0010000000001
廉州第二人民法庭10191417172000061
合计62821522293370000178